Kusové overenie tlmičov

S účinnosťou od 15. októbra 2022 je možné používať tlmič hluku výstrelu (ďalej len tlmič) za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Tlmiče je však najskôr nutné podrobiť kusovému overeniu podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vyhlášky č. 72/2019 Z. z.

Toto kusové overenie je oprávnená vykonávať Liptovská skúšobňa, s.r.o. v oboch svojich laboratóriách: v laboratóriu v Liptovskom Mikuláši aj v laboratóriu v Bratislave-Jarovciach.

Každý tlmič vyrobený alebo dovezený na územie Slovenskej republiky musí byť podrobený kusovému overeniu. Táto povinnosť platí aj pri tlmičoch vyrobených a odskúšaných v krajinách CIP (nakoľko CIP stanovuje len uznávanie kusového overovania zbraní, nie tlmičov). To znamená, že aj tlmič, ktorý už bol odskúšaný a opatrený značkou v zahraničí, musí byť znovu podrobený kusovému overovaniu na území SR podľa zákona č. 64/2019 Z. z.

Prosíme zákazníkov, aby pri predkladaní tlmičov (podobne ako aj strelných zbraní) doložili aj doklady v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 64/2019 Z. z.: v zmysle tohto ustanovenia technická dokumentácia strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča (ak je to uplatniteľné) obsahuje najmä:

 • všeobecný opis strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
 • konštrukčné výkresy, výrobné výkresy alebo schémy strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča, váha tlmiča, rozmer samotného tlmiča, vnútorný priemer tlmiča, použitý materiál na výrobu tlmiča – podľa zákona č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. podľa vyhlášky č. 279/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 72/2019 Z. z.
 • opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie nákresov, náčrtov a používania strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
 • opis a vysvetlenie funkcie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
 • zoznam použitých slovenských technických noriem,
 • výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a iných záznamov,
 • protokoly o skúškach,
 • upozornenie na možné riziká pri používaní, preprave alebo skladovaní strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
 • návod na montáž, návod na demontáž a návod na použitie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
 • návod na prebíjanie častí streliva, ak ide o strelivo,
 • návod na ničenie chybného streliva, zlyhaného streliva, ak ide o strelivo alebo návod na ničenie zvyškov strelivín, ak ide o strelivinu.

Bližšie informácie môžete nájsť v stanovisku UNMS.