Kusové a následné kusové overenie zbraní

Doručenie zbrane na vykonanie skúšky

 • Osobne
  Držiteľ zbrane osobne doručí svoju zbraň (zbrane) na vykonanie skúšky.
 • Hromadne
  Zbrane viacerých držiteľov môže doručiť nimi poverená osoba. Táto osoba musí byť kompetentná vykonávať prepravu zbraní v súlade so zákonom.
ZBRANE JE POTREBNÉ DORUČIŤ BEZ REMEŇOV, ĎALEKOHĽADOV, KOMPLETNÉ A VYČISTENÉ !

Priebeh skúšky

 • Vstupná prehliadka zbrane
  Prijímací technik zaregistruje identifikáciu držiteľa zbrane a skontroluje spôsobilosť zbrane k vykonaniu skúšky.
 • Vykonanie skúšky
  Obsluha premeria predpísané parametre zbrane, vykoná pevnostnú (tlakovú) skúšku, pri kusovom overení označí zbraň overovacou značkou.
 • Odovzdanie zbrane a protokolu o výsledku skúšky
  Odovzdanie zbraní držiteľovi po vykonaní skúšky prebieha v poradí, v akom boli zbrane doručené. Čas potrebný na vykonanie skúšky závisí od celkového množstva zbraní prijatých na skúšku, ich druhu, ako aj  kalibra. (Pri bežných druhoch zbraní a kalibrov to môže byť aj menej ako 1 – 2 hodiny)

Potrebné doklady

 • Zbrojný preukaz, zbrojná licencia
 • Technická dokumentácia
  Prosíme zákazníkov, aby pri predkladaní strelných zbraní a tlmičov doložili aj doklady v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 64/2019 Z. z.: v zmysle tohto ustanovenia technická dokumentácia strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča (ak je to uplatniteľné) obsahuje najmä:

  • všeobecný opis strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
  • konštrukčné výkresy, výrobné výkresy alebo schémy strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča, váha tlmiča, rozmer samotného tlmiča, vnútorný priemer tlmiča, použitý materiál na výrobu tlmiča – podľa zákona č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. podľa vyhlášky č. 279/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 72/2019 Z. z.
  • opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie nákresov, náčrtov a používania strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
  • opis a vysvetlenie funkcie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
  • zoznam použitých slovenských technických noriem,
  • výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a iných záznamov,
  • protokoly o skúškach,
  • upozornenie na možné riziká pri používaní, preprave alebo skladovaní strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
  • návod na montáž, návod na demontáž a návod na použitie strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča,
  • návod na prebíjanie častí streliva, ak ide o strelivo,
  • návod na ničenie chybného streliva, zlyhaného streliva, ak ide o strelivo alebo návod na ničenie zvyškov strelivín, ak ide o strelivinu.
PRI HROMADNOM DORUČENÍ ZBRANÍ KOMPETENTNOU OSOBOU POSTAČIA KÓPIE TÝCHTO DOKUMENTOV OD VŠETKÝCH DRŽITEĽOV ALEBO ZÁPISY DORUČITEĽA V KNIHE ZBRANÍ.