„Kusové a nové kusové overenie“ zbraní vyplýva pre držiteľov zbraní zo zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

 
 

Doručenie zbrane na vykonanie skúšky:

 • Osobne:           Držiteľ zbrane osobne doručí svoju zbraň (zbrane) na vykonanie skúšky.
 • Hromadne:     Zbrane viacerých držiteľov môže doručiť nimi poverená osoba. Táto osoba
                          musí byť kompetentná vykonávať prepravu zbraní v súlade so zákonom.
 
 

ZBRANE JE POTREBNÉ DORUČIŤ BEZ REMEŇOV, ĎALEKOHĽADOV, KOMPLETNÉ A VYČISTENÉ !

 
 

Priebeh skúšky:

 • vstupná prehliadka zbrane:
  Prijímací technik zaregistruje identifikáciu držiteľa zbrane a skontroluje spôsobilosť zbrane k vykonaniu skúšky.
 • vykonanie skúšky:
  Obsluha premeria predpísané parametre zbrane, vykoná pevnostnú (tlakovú) skúšku, pri kusovom overení označí zbraň overovacou značkou.
 • odovzdanie zbrane a protokolu o výsledku skúšky:
  Odovzdanie zbraní držiteľovi po vykonaní skúšky prebieha v poradí, v akom boli zbrane doručené. Čas potrebný na vykonanie skúšky závisí od celkového množstva zbraní prijatých na skúšku. (zvyčajne menej ako 1 - 2 hodiny)

Potrebné doklady:

 • zbrojný preukaz, zbrojná licencia

Pri hromadnom doručení zbraní kompetentnou osobou postačia kópie týchto dokumentov od všetkých držiteľov alebo zápisy doručiteľa v knihe zbraní.